Laiškas redaktoriui
Rimantas Kmita 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Trys užsienio politikos stulpai 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Tarp laisvės gyventi ir laisvės mirti 8

Poezija
Tomas Venclova. Eilėraščiai 10

Visuomenė
Kotryna Bėčiūtė. Laisvė vaikšto nuoga:
Vizualiosios kultūros seksualizacija
(1988–2006) 12

Europa
Olivier Roy. Europa: religinė tapatybė
suskaidytame amžiuje 21

Literatūra
Aušra Jurgutienė. Europos susigrąžinimas
Valdo Papievio romanuose 25

Istorija
Regina Laukaitytė. Didžiausia migracijos į
Lietuvą krizė: Duoneliautojų antplūdis pokariu 33

Esė
Florian Schuller. Pakrantė – egzotiški
žvilgsniai į vietą ne vietą: Kas ateina į galvą
teologui 39

Proza
George Orwell. Nušauti dramblį 47

Istorija
Arūnas Streikus. Prieš tikimybių teoriją:
Apie Jono Kubiliaus rektorystės Vilniaus
universitete pradžią 51

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Kaip jį mylėti?
Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje 56

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Jonas Valonis. Tuščios užrašų knygelės
dėsnis 60

APŽVALGA

Stasį Eidrigevičių kalbina Jūratė Čerškutė.
Iliustracija – tai dailininko dialogas su rašytoju 65

Vytautą Ališauską kalbina Tomas Vaiseta.
Naujas romantizavimo būdas 67

KNYGŲ AIDAI

Laimantas Jonušys. Teatre, literatūroje, mirties
šešėlyje 70

Lina Buividavičiūtė. Iššokti vienatvės oazes,
autistišką būtį ir susvetimėjimą 72

Dalia Vasiliūnienė. Prisiminimai apie sakralųjį
Vilnių 74

Mingailė Jurkutė. Jono Noreikos išgalvojimas 76

Audrius Dambrauskas. Fokuse: knyga 78

Knygų mugė 80

2021 Nr. 7